Mạng lưới chi nhánh ngân hàng MHB Lạng Sơn

Ngân hàng Phát triển Nhà Đồng bằng sông Cửu Long có tổng cộng 4 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 2 quận huyện của Tỉnh Lạng Sơn. Các chi nhánh và phòng giao dịch tập trung chủ yếu ở Thành Phố Lạng Sơn 3 địa điểm, Huyện Chi Lăng 1 địa điểm, ...

Chi nhánh lớn nhất MHB Lạng Sơn


Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Nhà Đồng bằng sông Cửu Long tại Lạng Sơn